Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Pracovný posudok – vzor, termín vydania i možnosť opravy

Pridané 07. 10. 2016 Autor Katarína

Pracovný posudok je vlastne písomné hodnotenie zamestnanca, vydávané na jeho žiadosť, ktoré môže následne použiť pri hľadaní, respektíve prijímaní na nové pracovisko.

Pracovný posudok si od vás môže vyžiadať aj nový zamestnávateľ, aby vedel, ako ste v predchádzajúcom zamestnaní pracovali. Pozor, nie je to zápočet rokov, ten dostávate automaticky. O posudok musíte písomne požiadať.

Vzor žiadosti o vydanie pracovného posudku:

Vec: Žiadosť o vydanie pracovného posudku
Týmto Vás žiadam o vydanie pracovného posudku v súlade s § 75 ods. 1 Zákonníka práce, vzhľadom na skončenie pracovného pomeru výpoveďou dňom 1. 4. 2016.
Samozrejme, v hlavičke listu/žiadosti musí byť uvedené vaše meno a adresa, následne adresa bývalého zamestnávateľa, žiadosť sa posiela na personálne oddelenie, ďalej váš podpis, miesto a dátum vyhotovenia žiadosti.

Povinnosti zamestnávateľa
Podľa Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. „Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zamestnanec má právo nahliadnuť do osobného spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a fotokópie,“ uvádza ďalej Zákonník práce § 75.

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom:
- dobu trvania pracovného pomeru
- druh vykonávaných prác
- či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať
- údaje o poskytnutej mzde za vykonanú prácu, o poskytnutej náhrade mzdy a náhrade za čas pracovnej pohotovosti, o zrazených preddavkoch na daň z príjmov a o ďalších skutočnostiach rozhodujúcich pre ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti a z funkčných požitkov a pre výpočet podpory v nezamestnanosti
- údaj o záväzku o zotrvaní v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu, po vykonaní záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky, alebo po skončení štúdia, alebo prípravy na povolanie vrátane údaja o tom, kedy sa táto doba skončí

Oprava pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní
Zákonník práce myslí aj na možné chyby v pracovnom posudku, ktoré môžu vzniknúť či už nedorozumením alebo zámerne. V takomto prípade o úpravu či doplnenie žiada zamestnanec: „Ak zamestnanec s obsahom pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní nesúhlasí a zamestnávateľ na požiadanie zamestnanca pracovný posudok alebo potvrdenie o zamestnaní neupraví alebo nedoplní, môže sa domáhať v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa o ich obsahu dozvedel, na súde, aby bol zamestnávateľ zaviazaný primerane ich upraviť.

Súvisiace články

Ako správne načasovať oddych pri práci a učení Etika v e-mailovej komunikácii Úspešný aj v staršom veku? Prečo nie! Hýbte sa aj počas práce

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >