Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Ako si založiť živnosť v tomto roku?

Pridané 22. 04. 2016 Autor Katarína

Kto si môže založiť živnosť v roku 2016 a čo na to potrebuje?

Na všetky tieto otázky sa vám budeme snažiť odpovedať v tomto článku. Na úvod si povedzme, že živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Živnostenský zákon charakterizuje živnosť ako: „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Živnosť, respektíve živnostenské oprávnenie, musí mať každý, či už fyzická, alebo právnická osoba, ktorá chce podnikať. Niektoré „podnikania“ však nepotrebujú živnosť. Ich presný zoznam nájdete v Živnostenskom zákone § 3 a 4. Ide napríklad o veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, znalcov, tlmočníkov, daňových poradcov...

Kto si môže založiť živnosť:
- Osoba staršia ako 18 rokov
- Osoba spôsobilá na právnické úkony
- Bezúhonná osoba - za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Za bezúhonného sa nepovažuje osoba, ktorá vo vzťahu k predmetu podnikania nespĺňa ani podmienky bezúhonnosti podľa osobitného predpisu.

Druhy živností:
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore,
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná inak,
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť ustanovená.
Zoznam remeselných, viazaných i voľných živností nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Kto hodlá prevádzkovať živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

Fyzická osoba v ohlásení uvedie: meno a priezvisko, akademický titul, bydlisko, rodné priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti, obchodné meno, predmet podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, miesto podnikania, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú, deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Právnická osoba v ohlásení uvedie: obchodné meno, sídlo, právnu formu, ako aj osobné údaje osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, spôsob, akým budú za právnickú osobu konať, identifikačné číslo, predmet podnikania, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, dobu podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť po dobu určitú, deň začatia živnosti, ak ide o právnickú osobu podľa § 10 ods. 1 a ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia.

Súvisiace články

Čo špeciálne robíte pre to, aby bol váš život príjemný? Deň pred plánovaným pohovorom som zrušil pohovor Výpočet čistej mzdy Aká je najväčšia mylná predstava o tom, ako sa stať dobrým?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >