Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čo je brutto a čo netto mzda?

Tí starší z nás, ktorí už máme čo to odrobené, vieme presne, koľko máme netto a koľko brutto mzdu. Čo to však znamená, vysvetlíme mladším ročníkom.

Asi je každému jasné, že suma, ktorá nám pribudne každý mesiac na účet je menšia o odvody a dane. Na účet teda dostávame „čistú mzdu“. Výšku hrubej mzdy, teda tej, ktorá obsahuje aj dane a nie sú od nej odpočítané odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, nájdete na svojej výplatnej páske.

Brutto mzda – hrubá mzda – je mzda pred zdanením a odpočtom odvodov.
Netto mzda – čistá mzda – je mzda, ktorá vám pribudne na účet, a teda mzda bez odvodov a po zdanení.

Podrobné info na výplatnej páske
Čo všetko vám zamestnávateľ stiahol z hrubej mzdy a v akej výške, sa dozviete z výplatnej pásky. Hovorí o nej aj Zákonník práce, paragraf 130 článok 5: „Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.“

Prečítajte si naše tipy ako si jednoducho môžete zvýšiť vašu mzdu

Keď hovoríme o zrážkach zo mzdy, ktoré robí zamestnávateľ, ide o:
- zrážky poistného na sociálne poistenie
- preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie
- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
- príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu
- zrážky preddavku na daň alebo dane
- nedoplatku preddavku na daň
- daňového nedoplatku
- nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva
- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Po vykonaní týchto zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:
- preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu
- nevyúčtované preddavky cestovných náhrad
- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol
- náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol
- sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec uvedených zrážok, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Sledujte aj naše ďalšie články o mzdách a prehľad miezd.

Súvisiace články

Prepočet mzdy z brutto na netto mzdu Žiadate o zvýšenie mzdy? Zvýšte svoje šance na úspech. 7 tipov pre ženy pre vyjednávanie výšky mzdy bez negatívnej spätnej väzby Čo robiť, keď zistíte, že menej kvalifikovaný spolupracovník zarobí viac peňazí než Vy

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >