Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Čo je brutto a čo netto mzda?

Tí starší z nás, ktorí už máme čo to odrobené, vieme presne, koľko máme netto a koľko brutto mzdu. Čo to však znamená, vysvetlíme mladším ročníkom.

Asi je každému jasné, že suma, ktorá nám pribudne každý mesiac na účet je menšia o odvody a dane. Na účet teda dostávame „čistú mzdu“. Výšku hrubej mzdy, teda tej, ktorá obsahuje aj dane a nie sú od nej odpočítané odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, nájdete na svojej výplatnej páske.

Brutto mzda – hrubá mzda – je mzda pred zdanením a odpočtom odvodov.
Netto mzda – čistá mzda – je mzda, ktorá vám pribudne na účet, a teda mzda bez odvodov a po zdanení.

Podrobné info na výplatnej páske
Čo všetko vám zamestnávateľ stiahol z hrubej mzdy a v akej výške, sa dozviete z výplatnej pásky. Hovorí o nej aj Zákonník práce, paragraf 130 článok 5: „Pri vyúčtovaní mzdy je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vydať doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním, o stave účtu konta pracovného času, ak je zavedené konto pracovného času, o vykonaných zrážkach zo mzdy a o celkovej cene práce. Doklad podľa prvej vety sa poskytne v písomnej forme, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jeho poskytovaní elektronickými prostriedkami. Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.“

Chcete vyšší plat? Kliknite SEM pre 5 tipov ako zarobi´t viac peňazí vo vašej práci.

Prečítajte si naše tipy ako si jednoducho môžete zvýšiť vašu mzdu

Keď hovoríme o zrážkach zo mzdy, ktoré robí zamestnávateľ, ide o:
- zrážky poistného na sociálne poistenie
- preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie
- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie
- príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu
- zrážky preddavku na daň alebo dane
- nedoplatku preddavku na daň
- daňového nedoplatku
- nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva
- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Po vykonaní týchto zrážok môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:
- preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy
- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu
- nevyúčtované preddavky cestovných náhrad
- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok alebo mu nárok nevznikol
- náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol
- sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú je zamestnanec povinný vrátiť

Ďalšie zrážky zo mzdy, ktoré presahujú rámec uvedených zrážok, môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody so zamestnancom o zrážkach zo mzdy, alebo ak povinnosť zamestnávateľa vykonávať zrážky zo mzdy a iných príjmov zamestnanca vyplýva z osobitného predpisu.

Sledujte aj naše ďalšie články o mzdách a prehľad miezd.

Súvisiace články

Ako požiadať o zvýšenie platu? Vyššia brutto mzda ešte dnes. Hrubá mzda na Slovensku. Brutto na Netto - Mzdová kalkulačka Hrubá mzda na čistú

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >