Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Viete, čo je to chránená dielňa? Koho zamestnáva?

Pridané 11. 01. 2017 Autor Katarína

Určite ste sa už stretli s pojmom chránená dielňa či chránené pracovisko. O čo ide a kto môže v takejto chránenej dielni pracovať?

Ako uvádza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou či fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Samozrejme, aj pracovné podmienky sú v chránených dielňach prispôsobené zdravotnému stavu zamestnancom. Rovnako sa berie v úvahu aj ich pracovný výkon.

„Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 percent občanov so zdravotným postihnutím,“ upresňuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny s tým, že za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa, v prípade splnenia podmienok podľa zákona o službách zamestnanosti, považuje aj výrobné družstvo invalidov.

Samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím môže prevádzkovať svoju činnosť, čo sa taktiež považuje za chránené pracovisko. A to i v domácnosti tejto osoby, musí však o to písomne požiadať úrad práce, v ktorého územnom obvode zriadi takéto pracovisko. Chránenú dielňu môžete zriadiť s príspevkom i bez príspevku od štátu.

V prípade, že chcete požiadať o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, budete potrebovať:
- Samotnú žiadosť
- Zriaďovaciu listinu (výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)
- Popis pracovnej činnosti a pracoviska
- Umiestnenie pracoviska
- Popis pracovných podmienok
- Doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov
- Pracovnú zmluvu so zamestnancom so zdravotným postihnutím
- Ak žiada o priznanie postavenia chránenej dielne fyzická či právnická osoba, je povinná predložiť aj rozhodnutie orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
- O ďalšie doklady vás môže požiadať príslušný úrad práce

Po splnení všetkých podmienok vám úrad práce prizná postavenie chránenej dielne, a to na dobu neurčitú. Zrušiť (alebo i pozastaviť) ho môže, ak neplníte podmienky zákona o službách zamestnanosti alebo na základe vašej písomnej žiadosti.

Ak si zriadite chránenú dielňu, ste povinný viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne. V roku 2015 bolo na Slovensku evidovaných spolu 7243 chránených dielní, v roku 2016 to bolo 7 157.

Súvisiace články

V novembri si našlo prácu viac ako 13 tisíc nezamestnaných Nové pravidlá pre zamestnanie vo Veľkej Británií Brexit a ako sa zmení práca v Anglicku? Aký bude trh práce na Slovensku v roku 2020?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >