Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Za koho platí odvody štát?

Pridané 24. 04. 2017 Autor Katarína

Každý z nás – zamestnancov, platí odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V niektorých prípadoch, však platí za nás tieto odvody štát. Za koho a kedy?

Odvody do Sociálnej poisťovne platí štát za:
- rodiča alebo osvojiteľa dieťaťa, prípadne jeho manžela (manželku), ktorí sa riadne starajú o dieťa do 6 rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení 6 rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku (Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské.)
- fyzickú osobu, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
- fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
- fyzickú osobu, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne
- od 2. januára 2016 vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu.
Obdobie, za ktoré platí štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

Odvody do vašej zdravotnej poisťovne platí štát za:
- nezaopatrené dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky
- študenta do 26 rokov, pričom nie je rozhodujúce, akou formou študuje (za denných aj externých študentov), ale len do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa
- študenta denného štúdia vo veku do 30 rokov do získania vysokoškolského vzdelania II. stupňa a doktoranda
- zahraničného študenta z iného členského štátu EÚ
- poberateľa starobného, invalidného alebo výsluhového dôchodku alebo poberateľa dôchodku z cudziny
- osobu v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok
- invalidnú osobu bez nároku na invalidný dôchodok
- evidovaného uchádzača o zamestnanie
- poberateľa rodičovského príspevku
- osobu, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov
- osobu, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
- osobu, ktorá sa stará o blízku osobu staršiu ako 80 rokov
- osobného asistenta ťažko zdravotne postihnutej osoby
- poberateľa dávky v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovanú osobu
- osobu vo výkone trestu alebo vo väzbe
- azylanta
- osobu vykonávajúcu činnosť pre cirkevné, rehoľné alebo charitatívne spoločenstvo
- osobu celoročne umiestnenú v zariadení sociálnych služieb
- osobu poberajúcu nemocenské, materské alebo ošetrovné
- osobu, ktorej zanikol nárok na nemocenské alebo ošetrovné po podpornej dobe jeho vyplácania, ale práceneschopnosť alebo potreba ošetrovania blízkej osoby stále trvá
- poberateľa príspevku za opatrovanie
- manželku alebo manžela štátneho zamestnanca v cudzine
- cudzinca zaisteného na území Slovenska
- osobu, ktorá poberá náhradu príjmu služobného platu policajta alebo vojaka kvôli dočasnej neschopnosti vykonávať štátnu alebo vojenskú službu
- zvýhodneného zamestnanca, a teda osobu v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, ktorý bol predtým evidovaný ako uchádzač o zamestnanie najmenej 12 mesiacov a jeho príjem je nižší ako 67% štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy

Súvisiace články

V novembri si našlo prácu viac ako 13 tisíc nezamestnaných Nové pravidlá pre zamestnanie vo Veľkej Británií Brexit a ako sa zmení práca v Anglicku? Aký bude trh práce na Slovensku v roku 2020?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >