Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Chystáte sa do dôchodku? Toto musíte spĺňať

Chcete v tomto roku požiadať Sociálnu poisťovňu o starobný dôchodok. Čo budete potrebovať?

Starobný dôchodok je, podľa Sociálnej poisťovne, dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Tieto podmienky musíte spĺňať, aby vám vznikol nárok na dôchodok:
- získať najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
- dovŕšiť dôchodkový vek

Dôchodkový vek je:
Dôchodkový vek je 62 rokov jednotne u mužov aj žien. Začne sa však uplatňovať až
• u mužov narodených v období počnúc rokom 1946 a
• u žien narodených v období počnúc rokom 1962 (u niektorých žien aj skôr, závisí to od počtu detí, ktoré žena vychovala).

Z pôvodného dôchodkového veku určeného zákonom č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, t. j. 60 rokov u mužov a 53 až 57 rokov u žien podľa počtu vychovaných detí, sa pri určení dôchodkového veku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vychádza
• u mužov narodených v období rokov 1944 a 1945,
• u žien narodených v období rokov 1947 – 1961.

U uvedených mužov a žien sa však pôvodný dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53) predlžuje o stanovený počet kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku dosiahne osoba pôvodný dôchodkový vek.

Podľa právneho stavu platného do 31. 12. 2003 mala žena nárok na starobný dôchodok, ak bola zamestnaná najmenej 25 rokov a dosiahla vek aspoň
a) 53 rokov, ak vychovala päť alebo viac detí,
b) 54 rokov, ak vychovala tri alebo štyri deti,
c) 55 rokov, ak vychovala dve deti,
d) 56 rokov, ak vychovala jedno dieťa, alebo
e) 57 rokov,
ak pre ňu nie sú výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa zvýhodnených pracovných kategórií.

Aké doklady potrebujete predložiť Sociálnej poisťovni?
- občiansky preukaz alebo cestovný pas
- doklad o ukončení vzdelania
- vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
- rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky
- rozhodnutie o dôchodku manžela/manželky
- evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu, z ktorého je zrejmé, odkedy a dokedy trvalo zamestnanie
- potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení

Súvisiace články

Penzia sa v tomto roku vzdiali o ďalších 63 dní Chcete požiadať Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok? Takto postupujte Odchodné a dôchodok – čo hovorí Zákonník práce?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >