Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Chcete požiadať Sociálnu poisťovňu o invalidný dôchodok? Takto postupujte

Invalidný dôchodok je vlastne dôchodková dávka, ktorá sa za presne určených podmienok poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť vám príjem v prípade poklesu schopnosti pracovať v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Aby ste dostali, respektíve vám bol schválený invalidný dôchodok, musíte oň požiadať Sociálnu poisťovňu. Čo musíte spraviť:
- Vyzdvihnúť si v pobočke Sociálnej poisťovni tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná.
- Zaniesť toto tlačivo vášmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý ho vyplní a potvrdí.
- Takto potvrdené tlačivo doručíte opäť do pobočky Sociálnej poisťovne, kde zároveň vypíšete žiadosť o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom.
- Zároveň vás pracovníčky Sociálnej poisťovne informujú, aké ďalšie doklady budete potrebovať na spísanie žiadosti.

Doklady potrebné k žiadosti o invalidný dôchodok:
- platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
- tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom žiadateľa
- doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené
- vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
- rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia (len, ak sa žiada o uznanie starostlivosti o deti alebo výchovy dieťaťa)
- rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

„Vybavenie invalidného dôchodku uľahčí, ak žiadateľ priloží aj aktuálne odborné lekárske nálezy, ktoré dokumentujú jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,“ uvádza Sociálna poisťovňa a dodáva, že „Invalidný dôchodok občanovi Sociálna poisťovňa prizná vtedy, ak pre svoj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav bude mať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % oproti zdravej osobe a súčasne splní podmienku potrebnej doby dôchodkového poistenia, ktorá je odstupňovaná podľa veku – napr. u občana nad 45 rokov veku je to najmenej 15 rokov poistenia (zamestnania).“

Súvisiace články

Penzia sa v tomto roku vzdiali o ďalších 63 dní Chystáte sa do dôchodku? Toto musíte spĺňať Odchodné a dôchodok – čo hovorí Zákonník práce?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >