Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Akupunkturista lekár

Náplň práce

Akupunkturista lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti na princípe integrácie poznatkov medicíny západného a východného typu a v rámci zdravotnej starostlivosti v prevencii, diagnostike a terapii využíva systém aktívnych bodov a dráh.

Vykonávané pracovné činnosti

Legislatívny rámec

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)

Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore akupunktúra. Špecializáciu v špecializačnom odbore akupunktúra je možné získať po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov pre lekára uvedených v písmenách a) až c).

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Uprednostňovaná úroveň vzdelania

VŠ, SŠ

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >