Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Zákonník práce 2013 - Súvislosti a zmeny zákonov

Na základe uzákonenia nového Zákonníka práce, platného k 1.1.2013 dochádza k zmenám v súvislostiach a upravuje zákon je vykonávaný, je menený, nepriamo ruší, ruší a mení

Je vykonávaný

310/2010Z.z. Novela nariadenia o prácach zakázaných tehotným a dojčiacim ženám, matkám po pôrode

309/2010Z.z. Novela nariadenia zoznamu prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

286/2004Z.z. Nariadenie o zozname prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom

272/2004Z.z. Nariadenie o zozname prác zakázaných tehotným ženám

Je menený

361/2012 Z.345/2012 Z.z. z. Novela Zákonníka práceZákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe

252/2012Z.z.Novela zákona o sociálnom poistení

251/2012Z.z.Zákon o energetike

512/2011Z.z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

406/2011Z.z.Zákon o dobrovoľníctve

257/2011Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony48/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

543/2010Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

574/2009Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zneníneskorších predpisov

184/2009Z.z.Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

49/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

460/2008Z.z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike

200/2008Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

348/2007Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

231/2006Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

124/2006Z.z.Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

570/2005Z.z.Zákon o brannej povinnosti

244/2005Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

131/2005Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

82/2005 Z. z. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon

5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti

461/2003Z.z.Zákon o sociálnom poistení

210/2003Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoriích predpisov

413/2002Z.z.Zákon o sociálnom poistení

408/2002Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

165/2002Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Nepriamo ruší

412/2001Z.z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

299/2000Z.z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

244/2000Z.z.Zákon, ktorým sa dopĺňa Zákonník práce

374/1999Z.z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

297/1999Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

105/1999Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

65/1999 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.

43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

190/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov

43/1998 Z. z. Novela Zákonníka práce

2/1998 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.

43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

248/1997 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

84/1996 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.

43/1992 Zb. o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení neskorších predpisov

55/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon č. 120/1990 Zb.,
ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi v znení zákona č. 3/1991 Zb.

52/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.

153/1995 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č.

223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

190/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č.

223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení neskorších predpisov

275/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č.

143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých
ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

249/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

248/1993 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č.53/1992 Zb o minimálnej mtde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb.

645/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

451/1992 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

231/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti

193/1991 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

167/1991 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

14/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky č. 121/1990 Zb. o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov

13/1991 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce

3/1991 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

108/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/1987 Zb. o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

52/1989 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

230/1988 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.

27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorých pracovníkom

52/1987 Zb. Zákon ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia Zákonníka práce

22/1985 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 92 a 105 Zákonníka práce

111/1984 Zb. Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce

150/1982 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

72/1982 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce

55/1975 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

42/1970 Zb. Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

153/1969 Zb. Zákon ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce.

Mení


158/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z. z. a o zmene a doplnení Zákonníka práce

154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry

245/2000 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

95/2000 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

105/1999Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov

190/1998Z.z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a o zmene niektorých zákonov

379/1997Z.z.Zákon o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách)

330/1996Z.z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

206/1996Z.z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti

90/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde

304/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1996

275/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení Zákonník práce a zákon č.

143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých
ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov

10/1993 Z. z. Zákon o Fonde zamestnanosti SR

645/1992 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde

264/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony

231/1992 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti

297/1991 Zb. Zákon o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

188/1988 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

98/1987 Zb. Zákon o osobitnom príspevku baníkom

111/1984 Zb. Zákon o predĺžení základnej výmery dovolenky na zotavenie a o doplnení § 5 Zákonníka práce

20/1975 Zb. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce

100/1970 Zb. Zákon o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti

Ruší


335/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

294/1997 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach úhrady nákladov zamestnávateľovi na doplatok ku mzde alebo k platu pri prevedení zamestnanca na prácu s nižšou mzdou alebo platom z dôvodu karanténneho opatrenia

43/1992 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o ustanovení minimálnych mzdových taríf a mzdového zvýhodnenia za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí a za prácu v noci

1/1992 Zb. Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku

195/1991 Zb. Zákon o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru

18/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme

466/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva hospodárstva o vydaní výnosu o zákaze práce v podzemí hlbinných baní pre pracovníkov mladších ako 21 rokov

121/1990 Zb. Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o pracovnoprávnych vzťahoch pri súkromnom podnikaní občanov

120/1990 Zb. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré vzťahy medzi odborovými organizáciami a zamestnávateľmi

196/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pružnom pracovnom čase

223/1988 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa vykonáva Zákonník práce

99/1987 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov medzinárodných hospodárskych organizácií

96/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

95/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi

45/1987 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom do 21 rokov veku v podzemí hlbinných baní

27/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom

25/1985 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke niektorých pracovníkov organizácií stavebnej výroby

121/1982 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých úpravách pracovného času

75/1982 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní

172/1973 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí
140/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní.

63/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom

62/1966 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o zásadách pre skracovanie pracovného času a pre úpravu pracovných a prevádzkových režimov.
65/1965 Zb. Zákonník práce

Je republikovaný

341/2011Z.z.Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

479/2007Z.z.Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

433/2003Z.z.Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Verzia


č. Znenie od Novely Poznámka

26. 01.01.2013 361/2012 Z. , 3z4. 5/2012 Z. , z.
252/2012 Z. z.

25.01.09.2012251/2012Z. z.Aktuálna verzia.24.

01.01.2012512/2011Z. , 2z5. 7/2011Z.z.23.01.12.2011406/2011Z. z. 22.01.09.2011257/2011Z. z. 21.06.06.201148/2011 Z. z.20.01.04.201148/2011 Z. z.19.01.01.2011543/2010Z.z.18.01.03.2010574/2009Z.z.17.01.09.2009184/2009Z.z.16. 01.03.2009 49/2009 Z. z.15.01.01.2009460/2008Z.z. 14.12.06.2008200/2008Z.z. 13.01.09.2007348/2007Z.z. 12.01.07.2006124/2006Z.z. 11.01.06.2006231/2006Z.z. 10.01.01.2006570/2005Z.z. 9.01.07.2005244/2005Z., 1z3. 1/2005Z.z.8.01.04.200582/2005 Z. z. 7.01.07.2004365/2004 Z. z. 6.01.05.2004210/2003 Z. z. 5.01.02.20045/2004 Z. z. 4.01.01.2004461/2003 Z. , 2z1. 0/2003413/2002 Z. z.Z. , z. 3.01.07.2003210/2003 Z. , 4z1. 3/2002Z. z. 2.25.07.2002408/2002 Z. z. 1.01.04.2002165/2002 Z. z. Začiatok účinnosti.0.08.08.2001 Vyhlásené znenie.

Súvisiace články

Zákonník práce 2013 - Prechodné a záverečné ustanovenia (§ 251 – § 256) Zákonník práce 2013 - Kolektívne pracovnoprávne vzťahy (§ 229 – § 250a) Zákonník práce 2013 - Dohody o prácach (§ 223 – § 228a) Zákonník práce 2013 - Náhrada škody (§ 177 – § 222)

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >