Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Testy pre výber povolania na úradoch práce

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v spolupráci so školami a zamestnávateľmi snažia ovplyvňovať voľbu povolania žiakov základných škôl tak, aby korešpondovala s potrebami trhu práce.

Poradenstvo pri voľbe povolania je najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania. Tieto sú dopĺňané informáciami o situácii na trhu práce, možnostiach štúdia popri zamestnaní a rekvalifikácie, o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce po ukončení školy, profesiách žiadaných resp. absentujúcich v regióne, najväčších zamestnávateľoch regiónu.


Poradenstvo pre voľbu povolania je súčasťou preventívneho poradenstva, ktoré realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny priamo na školách alebo v Informačno-poradenskom stredisku na úrade. Preventívne poradenstvo pre žiakov základných škôl je realizované formou skupinových stretnutí, ktorých podmienky a harmonogram je dohodnutý v spolupráci s výchovnými poradcami škôl s možnosťou ďalšieho individuálneho, prípadne skupinového poradenstva priamo na úrade. Zamestnanci úradov sa taktiež zúčastňujú na rodičovských združeniach pri riešení výberu vhodného povolania pre žiakov s perspektívou uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom týchto aktivít je pomôcť budúcim absolventom škôl zorientovať sa v žiadaných profesiách a uľahčiť im vstup na trh práce. Žiakom sú poskytované nasledujúce informácie a poradenstvo pre voľbu povolania - zdravotné a kvalifikačné požiadavky na výkon jednotlivých povolaní, požadované vedomosti a odborné zručnosti, osobnostné predpoklady, prehľad stredných a vysokých škôl a ich študijných programov, možnosti štúdia popri zamestnaní, nadstavbové štúdium a rekvalifikácia, možnosti získania štipendií na zahraničných VŠ, záujmové dotazníky a testy, internetové programy pre voľbu povolania "Sprievodca svetom povolaní" a "Integrovaný systém typových pozícií". Preventívne poradenstvo pre žiakov stredných škôl sa zameriava na možnosti uplatnenia sa absolventov škôl na trhu práce, praktické rady do zamestnania - pracovno-právne vzťahy, pracovná zmluva a jej náležitosti, minimálna mzda, či ako sa stať osobou samostatne zárobkovo činnou.

Žiakom sa poskytujú informácie v týchto oblastiach:

- o podmienkach vedenia v evidencii uchádzačov a záujemcov o zamestnanie - povinnosti a práva, nárok na dávku v nezamestnanosti a dávku v hmotnej núdzi, aktívne opatrenia na trhu práce (aktivačná činnosť, absolventská prax, vzdelávanie a príprave pre trh práce, príspevky na začatie prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti),
- o regionálnom trhu práce - miera nezamestnanosti v regióne, počet absolventov jednotlivých škôl vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najväčší zamestnávatelia regiónu a rozvíjajúce sa firmy, najžiadanejšie a najmenej žiadané profesie zo strany zamestnávateľov, voľné pracovné miesta v regióne, v SR a EÚ, sieť EURES, agentúry sprostredkovania zamestnania za úhradu, podporovaného a dočasného zamestnávania,
- o aktívnom uchádzaní sa o zamestnanie - vzory písomností (žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis), zásady komunikácie so zamestnávateľom, príprava na výberové konanie alebo na prijímací pohovor, internetové programy pre výber zamestnania (profesia, povolania), prehľady voľných pracovných miest,
- o možnosti individuálneho poradenstva a o možnosti využitia internetu a počítačových programov v Informačno-poradenskom stredisku.

Žiadne rozhodovanie nie je jednoduché. Ťažké a zároveň dôležité je rozhodovanie pri výbere povolania. Pre to správne potrebujeme dostatok informácií, prípadne odbornú pomoc. Inak tomu nie je ani v prípade výberu povolania a vhodnej voľby školy. Výber strednej školy znamená krok, ktorý významne ovplyvňuje budúcu pracovnú i osobnú kariéru. Práca je základom pre budovanie akýchkoľvek osobných hodnôt a tak sa toto rozhodnutie dotkne aj budúceho sociálneho postavenia i rodinného života. Ak si človek vyberie taký vzdelávací smer, ktorý ho bude uspokojovať, bude mu prinášať radosť a zároveň ho pripraví pre ďalšie štúdium alebo dobrú pracovnú pozíciu. Adekvátna voľba školy významne podmieňuje pocit sebauspokojenia a nepochybne ovplyvňuje možné životné frustrácie, ktoré vedú k nežiaducim sociálnym javom ako ich poznáme z bežnej praxe.

Každý človek - i dieťa je osobnosťou, ktorá má vlastnosti a schopnosti, získané od rodičov. Ide najmä o vrodené dispozície a predpoklady, no zároveň počas jeho rastu, vývoja, postupného dozrievania, naňho vplývajú mnohé ďalšie pozitívne i negatívne veci a vzťahy, ktoré ho formujú, menia, prispôsobujú podmienkam v ktorých žije, hrá i sa učí.
Má teda vrodené i získané schopnosti, zručnosti a vedomosti. Aj preto je každé dieťa iné, s inými vlohami i talentom. Úlohou všetkých zainteresovaných je pomáhať rozvinúť všetky dobré vlastnosti dieťaťa, vytvoriť preňho podmienky pre zdravý duševný i telesný vývin. Musíme zavčasu rozoznať ku ktorým činnostiam dieťa inklinuje, čo ho baví, čo nie, s čím si vie rady, s čím sa trápi, čomu sa vyhýba, čo ho priťahuje. Takéto sledovanie dieťaťa - žiaka, jeho rastu a vývoja nám potom uľahčí rozhodovanie v situáciách, do ktorých sa počas školskej dochádzky zákonite dostáva. Vo všetkých otázkach, ktoré súvisia so školským vzdelávaním a výchovou je potrebné komunikovať s triednym učiteľom a výchovným poradcom, ktorý pracuje v každej plne organizovanej škole. V otázkach výberu strednej školy, profesijnej orientácie je k dispozícií výchovný poradca, ktorý disponuje všetkými dostupnými informáciami o možnostiach štúdia i uplatnenia sa žiaka po ukončení stredoškolského vzdelávania v praxi. Dieťa môže jednoducho otestovať a pomôcť sa mu zorientovať. Sprístupni mu informácie o jednotlivých stredných školách a odboroch, ktoré sa na nich dajú študovať. Dieťa sa môže zúčastniť na dňoch otvorených dverí, ktoré stredné školy organizujú, čím získa skúsenosť priamo zo školy, na ktorú sa chce prihlásiť. Naskytá sa tým rodičom i deťom možnosť i právo stretnúť sa s výchovným poradcom v škole a požiadať ho pomoc, informácie i radu.

Súvisiace články

Najlepšie testy pre výber povolania. Pozrite si náš prehľad. Test osobnosti Indikátora typu Myersa Briggsa - MBTI test Výber vhodného povolania na základe testu Otestujte sa: Aká práca sa vám hodí?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >