Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Aké sú povolania s nedostatkom pracovnej sily?

Pridané 13. 06. 2024 Autor Lenka

Cieľom nového národného projektu Zručnosti pre trh práce je podporiť uchádzačov o zamestnanie v snahe nájsť si prácu prostredníctvom rekvalifikácie. Projekt bude pôsobiť aj preventívne. Možnosť získať bezplatné vzdelávanie ponúkne aj zamestnaným záujemcom o zamestnanie, a to s cieľom ochrániť a zlepšiť ich postavenie na trhu práce.

Na Slovensku dlhodobo pociťujú zamestnávatelia nedostatok pracovných síl. Každý kvartál vydáva ústredie práce prehľad pracovných povolaní s najväčším počom neobsadených pracovných pozícií. Tento prehľad sa pripravuje pre jednotlivé kraje samostatne.

Obsadenie pracovných pozícií zamestnancami zo zahraničia

Dostať cudzinca do výrobného procesu v niektorom zo závodov na Slovensku trvá 11 až 18 mesiacov. Schválené zmeny by preto mohli procesy urýchliť a zamestnávatelia to vítajú. V praxi to bude znamenať napríklad to, že ak potrebujú prijať človeka z krajiny mimo EÚ, nebudú musieť čakať na vydanie povolenia na prechodný pobyt.

Firmy budú môcť okrem toho prijímať viac cudzincov z takzvaných nedostatkových profesií, ktorých zoznam vedie ústredie práce. Doteraz mohli na tieto pozície prijať maximálne 30 percent ľudí z krajín mimo EÚ. Teraz sa táto hranica posunie na 45 percent.

Úrad práce podporí rozvoj zručností

Okrem zamestnávania cudzincov je ďalšou možnosťou rekvalifikácia domácich pracovníkov. Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prinesie možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Je to prvý projekt svojho druhu, ktorý je určený pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. V prípade, ak žiadateľ prejaví záujem o druhý príspevok, uprednostní sa vzdelávanie, ktoré nadväzuje na predošlý kurz. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia uchádzačom o zamestnanie vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 hodinu, najviac v sume 190 eur. V prípade záujemcov o zamestnanie budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uhrádzať kurzovné vo výške 100 % pri kurzoch realizovaných na základe akreditácie alebo iného relevantného oprávnenia v zmysle legislatívy SR (spravidla profesijne/odborne zamerané vzdelávanie) a vo výške 80 % pri kurzoch realizovaných mimo akreditácie alebo oprávnenia podľa osobitných legislatívnych predpisov SR (spravidla vzdelávanie zamerané na prenositeľné kompetencie).

Realizácia národného projektu Zručnosti pre trh práce je plánovaná do marca 2026 a je na ňu vyčlenených 42 249 963,50 eur z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Kto sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie?

Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa zákona o službách zamestnanosti sú:

  • občania vo veku do 26 rokov ,
  • občania nad 50 rokov ,
  • občania vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
  • občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním ,
  • občania, ktorí najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie a nevykonávali alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov ,
  • štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol udelený azyl alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana ,
  • občania žijúci ako osamelé dospelé osoby s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť alebo starajúci sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky ,
  • občania so zdravotným postihnutím ,
  • občania, ktorí ukončil poberanie materského alebo rodičovského príspevku menej ako dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie a počas poberania materského alebo rodičovského príspevku nemali príjem zo zárobkovej činnosti zamestnanca a zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Projekt Zručnosti pre trh práce sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko.

Súvisiace články

Navigácia v letných pracovných príležitostiach: Sprievodca hľadaním práce a začatím letnej brigády Vďaka umelej inteligencii by mohol byť štvordňový pracovný týždeň nevyhnutný Vedci skúmali nároky povolaní. Zistili desať najťažších pracovných profesií. 4 dňový pracovný týždeň: realita alebo fikcia?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >